GENEL VERİ KORUMA YÖNETMELİĞİ

Anasayfa GENEL VERİ KORUMA YÖNETMELİĞİ

Açık Rıza Beyanı

Kulaklı Legal ("Şirket") tarafından bilgilerinize sunulan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Şirket Kişisel Verilerinin Korunması ve İşlenmesine İlişkin Yönetmelik kapsamında Genel Aydınlatma Metni çerçevesinde 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun (GDPR Kanunu) ilgili hükümleri uyarınca,

Kişisel verilerin veri sorumlusu sıfatıyla Şirket veya gerekli güvenlik tedbirlerini alarak yetkilendirdiği veri işleyenler tarafından; Şirketin ürün ve hizmetlerini müşterilerine sunma yeteneği en iyi koşullarda, güvenilir ve kesintisiz bir şekilde ürün veya hizmet sunmak, müşteri memnuniyetini en üst düzeye çıkarmak, ödeme yapmak, bahsi geçen hizmetlerle ilgili çeşitli işlemleri yerine getirmek, operasyonları yürütmek ve geliştirmek. Tanıtım, pazarlama, reklam ve tanıtım amaçlarıyla doğrudan veya dolaylı olarak ilgili olan kimlik bilgileri, adres bilgileri, iletişim bilgileri ve bilgiler. ürün ve hizmetlerin veya farklı ürün ve hizmetlerin kampanya faaliyetleri, fırsatlar, kampanyalar ve diğer hizmetler hakkında müşterileri bilgilendirmek ve ile akdedilen sözleşmelerin gereklerini yerine getirmek. müşteriler; diğer kişisel veriler; 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun (“GDPR Kanunu”) 4. maddesinde ifade edilen genel ilkelere, özellikle ilkeye uygun olarak işlenebilir. Mevzuatın gerektirdiği veya işlenme amacı için gerekli olan süre boyunca saklanması; uygun bir süre için fiziksel veya elektronik ortamda elde edilebilir, kaydedilebilir, güvenli bir şekilde saklanabilir. Mevzuata uygun olarak işlenmesi, saklanması, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması ve aktarılması, devralınması, sınıflandırılması, işlenmesi veya kullanılmasının engellenmesi; olduğumu kabul ve beyan ederim. Yukarıda belirtilen hususlar hakkında Şirket tarafından bilgilendirildiğimi ve GDPR Kanunu çerçevesinde açık rızamı verdiğimi.

Bu kişisel verilerin Şirket tarafından yukarıda belirtilen amaçlarla bağlı olması kaydıyla; Şirket çalışanlarına, yetkililerine, grup şirketlerine sağlanacak hizmet ve/veya faaliyetlerin yürütülmesi (Şirket ve/veya iş ortakları, hissedarlar), yasal olarak yetkili kamu kurum ve kuruluşları, bağımsız denetim şirketleri, anket şirketleri, yasal yükümlülükler ve yasal sınırlamalar çerçevesinde, Şirketinin aldığı veya çalıştığı iş ortaklarına ve hizmet sağlayıcılara devredilebileceğini ve bu hususta açık rıza gösterdiğimi kabul ve beyan ederim.

Ancak GDPR Kanunu'nun 11. maddesi ve ilgili mevzuat uyarınca; Firmaya başvurarak kendim hakkında; kişisel verilerimin işlenip işlenmediğini öğrenmek, kişisel bilgilerim varsa bilgi talep etmek Kişisel verilerimin işlenip işlenmediğini, kişisel verilerimin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmesi halinde düzeltilmesini talep etme Bu verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerimin silinmesini veya yok edilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran analiz edilmesi suretiyle aleyhime bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, bu düzeltme ve silme taleplerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesi otomatik sistemler aracılığıyla, hukuka aykırı olarak işlenmesinden dolayı meydana gelebilecek kayıplarda zararın tazminini talep etme ve kimliğimi tespit edecek gerekli bilgileri kullanma hakkım olduğunu, bu hakları kullanmak için. www.kulaklilegla.com adresindeki formu doldurup imzalı bir nüshasını Buyaka Kule 2 K.20 Ümraniye / İstanbul - TÜRKİYE'ye göndermekle, bilgileri şahsen iletme hakkım olduğunu kabul ediyorum. kimliğimi tespit eden belgeleri noter aracılığıyla veya GDPR Kanununda belirtilen diğer yöntemlerle Şirket Müdürlüğüne iletebilirim.

Ayrıca, Şirket ile paylaştığım kişisel verilerimin doğru ve güncel olduğunu; Bu bilgilerde değişiklik olması durumunda değişiklikleri Şirket'e bildireceğimi kabul ve beyan ederim.

GDPR Kanunu'nda tanımlanan hassas kişisel verilerim de dahil olmak üzere kişisel verilerimin işlenmesine, sınırlı kullanımına ve ilgili süreç kapsamında paylaşılmasına ve saklanmasına açıkça muvafakat ediyorum. gerekli süre boyunca ve bu konuda bilgilendirildiğimi; Bu metni, Şirketin Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Yönetmeliği ile Aydınlatma Metni'ni okuduğumu ve anladığımı kabul ediyorum.